Evema

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen die zijn gesloten met, respectievelijk uitgebracht door de besloten vennootschap Evema, met name overeenkomsten bestaande uit aanneming van werk, verkoopovereenkomsten, overeenkomsten tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden, overeenkomsten aangaande de totstandkoming van telefoonverbindingen en doormelding van alarmmeldingen.
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Evema: de besloten vennootschap Evema verkoper en/of opdrachtnemer onder meer roerende zaken verkoopt, levert, monteert, alsmede infrastructuur ten behoeve van onder meer telecommunicatie en beveiliging en ander werk levert, aanlegt en/of aanbrengt;
  2. klant: een ieder die met Evema een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de Evema een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht;
  3. aflevering: de verschaffing van het bezit van de gekochte goederen aan de klant, dan wel bij het verrichten van werk de oplevering van het werk.
  4. meldkamercontract: contract tot het verrichten van diensten waarbij Evema als intermediair zorgt voor contact tussen klant en particuliere alarmcentrale.
  5. breedbandcontract: elke vorm van breedbandcontracten waarbij Evema als intermediair zorgt voor contact tussen klant en provider.
Artikel 2. Aanbod
 1. De aanbiedingen van Evema hebben, tenzij uit de aanbieding anders blijkt, een geldigheidsduur van 14 dagen na dagtekening daarvan.
 2. De aanbiedingen strekken niet verder dan tot hetgeen in de aanbieding uitdrukkelijk staat omschreven.
Artikel 3. Overeenkomst
 1. De overeenkomsten tussen klant en Evema komen tot stand door acceptatie van een daartoe verstrekt aanbod. Indien klant het aanbod mondeling accepteert, bevestigt Evema de opdracht schriftelijk, dan wel per mail of mondeling.
 2. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst zich prijsverhogingen voordoen, zal Evema klant zo spoedig mogelijk waarschuwen dat deze kostenverhogingen aan klant zullen worden doorberekend. In dat geval heeft de klant de mogelijkheid om hetzij op te zeggen, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. In geval er wordt opgezegd geldt – in geval er sprake is van een overeenkomst tot aanneming van werk – onverminderd het bepaalde in artikel 7:764 lid 2 BW.
 3. De geleverde goederen blijven eigendom van Evema totdat deze volledig door klant aan Evema zijn betaald. De klant is het niet toegestaan deze goederen aan derden te verkopen, af te staan of in pand te geven, te belenen, totdat klant deze goederen volledig aan Evema heeft betaald.
 4. Evema behoudt zich uitdrukkelijk het intellectueel eigendom voor op de door haar aan de klant bij de aanbieding of nadien verstrekte ontwerpen, tekeningen, etc. Deze dienen op eerste verzoek van Evema onverwijld aan haar te worden teruggegeven, onverminderd andere aan Evema toekomende rechten, vorderingen en aanspraken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Evema mag klant deze niet gebruiken en/of doen laten gebruiken en/of openbaar maken.
Artikel 4. Levertijd
 1. De overeengekomen levertijd of (indien van toepassing) opleveringstermijn zal nimmer gelden als fatale termijn. Evema is niet aansprakelijk voor schade in verband met overschrijding van de levertijd of (indien van toepassing) opleveringstermijn. Bij overschrijding van de levertijd of (indien van toepassing) opleveringstermijn wordt Evema een aanvullende (oplevering) of levertermijn van 6 weken gegund om alsnog (op) te leveren.
 2. Bij overschrijding van deze aanvullende (op)levertermijn heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen. In het geval deze aanvullende (op)levertermijn wordt overschreden is Evema bij een overeenkomst met een klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgschade.
Artikel 5. Risico en klachtplicht
 1. Evema draagt het risico van beschadiging en verlies tot op het moment van aflevering van de goederen of oplevering van het werk aan klant. De klant wordt geacht de gekochte goederen, of het werk of dienst onbeschadigd en zonder gebreken te hebben ontvangen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij de gebreken heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, Evema schriftelijk van het gebrek of de gebreken op de hoogte heeft gesteld. Indien meer dan 2 maanden na het ontdekken of het behoren te ontdekken van het gebrek zijn verstreken zonder dat de klant daarover schriftelijk bij Evema heeft geklaagd, zal de bekwame tijd in ieder geval zijn verschreden. Indien bij de aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de goederen dient dit op het ontvangstbewijs te worden vermeld. De klachten moeten een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken behelzen. Indien de klant niet binnen bekwame tijd als voormeld klaagt over een gebrek aan het geleverde goed, dienst of het opgeleverde werk, kan de klant zich op dat gebrek niet meer kan beroepen en zijn de daarop gebaseerde rechten, aanspraken en vorderingen van de klant vervallen.
Artikel 6. Aansprakelijkheid en garantie
 1. Voor zover aan het geleverde of het verrichte werk of geleverde dienst binnen 1 jaar na af- c.q. oplevering dan wel verrichten van de dienst een of meerdere gebreken blijken te zijn, waarvan Evema niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik en/of normale slijtage en/of of gebrekkig onderhoud door klant en/of andere oorzaken die redelijkerwijze aan klant zijn toe te rekenen en voor rekening en risico van klant dienen te blijven, heeft klant gedurende die periode garantie. Evema zal in verband met deze garantie alsdan – mits voldaan is aan de op de klant rustende klachtplicht binnen bekwame tijd na ontdekking of het behoren te ontdekken van het gebrek – overgaan tot kosteloos herstel. Indien de kosten van herstel hoger zijn dan de schade, is Evema gerechtigd in plaats van over te gaan tot herstel de schade te vergoeden.
  Het voorgaande geldt slechts indien en voor zover klant het geleverde werk of goed conform de bestemming gebruikt en daarbij de instructies van Evema en/of de fabrikant daarbij in acht heeft genomen.
 2. Hetgeen hiervoor in lid 1 van dit artikel is bepaald geldt onverminderd het recht van de klant om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, indien aan de wettelijke vereisten daarvoor is voldaan.
 3. Elke aansprakelijkheid van Evema vervalt na verloop van 12 maanden nadat het werk is opgeleverd c.q. het goed is geleverd, dan wel dienst is verricht of de overeenkomst door middel van ontbinding of opzegging is geëindigd.
 4. Evema is ten aanzien van klanten die handelen in het kader van hun beroep en/of bedrijf wegens toerekenbaar tekortschieten slechts
  aansprakelijk voor de directe materiële schade van de klant veroorzaakt door een gebrek in het geleverde goed of het verrichte werk of geleverde dienst en/of overschrijding van de (op)levertijd of welke andere grond dan ook, tenzij zulks te wijten valt aan opzettelijk handelen of grove schuld aan de zijde van Evema en/of de door Evema ingeschakelde hulppersonen en/of onderaannemers. Tot die
  directe materiële schade valt niet de gevolgschade, bedrijfsschade, productie en/of omzetverlies, gederfde winst of waardevermindering of verlies van producten. Ten aanzien van andere schade is Evema ten aanzien van klanten die handelen in het kader van hun beroep en/of bedrijf slechts aansprakelijk indien die klant bewijst dat zulks te wijten is aan opzet of grove schuld van
  Evema;
 5. Evema herstelt voor eigen rekening schade aan het werk of goed c.q. dienst die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd dan wel het goed is geleverd of dienst is verricht, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt.
 6. In geval Evema aansprakelijk is voor de door klant geleden schade is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Evema uitkeert.
 7. Evema sluit daarvoor in ieder geval een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af met een verzekerde som van minimaal € 450.000,– per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 8. Het vorengaande geldt eveneens indien en voor zover Evema werkzaamheden of diensten verricht, dan wel goederen levert ter vervulling van zijn garantieverplichting zoals neergelegd in deze algemene voorwaarden.
 9. Na de op- of aflevering c.q. het verrichten van de dienst is Evema niet verder aansprakelijk voor tekortkoming aan het werk, de geleverde dienst of het geleverde goed en door de opdrachtnemer als gevolg daarvan geleden of nog te lijden schade dan tot nakoming van de in deze algemene voorwaarden omschreven garantieverplichtingen en slechts voor zover dat door de
  aansprakelijkheidsverzekering van Evema wordt gedekt.
 10. Elke aanspraak op vergoeding of herstel van voor respectievelijk na de op- of aflevering, dan wel de verrichte dienst, geleden schade vervalt indien deze aanspraak niet uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de op- of aflevering, dan wel verrichting van de dienst, respectievelijk voor de garantieperiode afloopt schriftelijk aan Evema is kenbaar gemaakt. De rechtsvordering tot schadevergoeding, nakoming, ontbinding of tot herstel van klant jegens Evema verjaart door verloop van één jaar nadat opdrachtgever op voormelde wijze ter zake heeft geprotesteerd.
 11. Indien en voor zover de klant een aan de overeenkomst gebonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade bij die verzekering te vorderen en Evema te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar en van derden.
 12. In geval Evema aansprakelijk is, is de omvang van de door Evema te vergoeden schade beperkt tot het bedrag van de in de overeenkomst maximum vastgelegde prijs of indien bij het sluiten van de overeenkomst geen prijs is bepaald, als bij regieovereenkomsten, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij onderhoudscontracten of andersoortige contracten zoals met betrekking tot service voor alarminstallaties en abonnementen met betrekking tot het tot stand komen van telefoonverbindingen met een looptijd van meer dan een jaar wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar of zoveel minder als het contract heeft geduurd.
 13. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van Evema en de door de verzekeraar gedane uitkering tot ten hoogste een bedrag van € 450.000,00.
 14. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek of toerekenbare tekortkoming waarvoor Evema aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld door of namens een klant die handelt in en/of de uitoefening van zijn beroep en/of zijn bedrijf indien zij later dan zes maanden wordt ingesteld na de dag waarop de overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
 15. Evema is niet aansprakelijk voor schade van de klant of derden, die is te wijten aan door de klant ter beschikking gestelde personen of zaken.
 16. De klant die handelt in de uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf vrijwaart Evema tegen alle aanspraken van derden wegens (product)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door de klant aan een derde geleverd product of installatie en dat mede bestaat of bestond uit door Evema ontwikkelde en/of geleverde goederen, dan wel ander door Evema geleverde overeengekomen andere prestatie, behoudens indien en voor zover de klant bewijst dat die schade is veroorzaakt door een gebrek van, of toerekenbare tekortkoming in, door Evema geleverd werk of goed.
  1. De klant vrijwaart Evema tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de klant blijft.
  2. Hulppersonen, ondergeschikten en onderaannemers die Evema inschakelt kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden en kunnen zich op grond daarvan verweren tegen aansprakelijkheid jegens de klant als waren zijzelf rechtstreeks bij de overeenkomst tussen Evema en klant partij.
 17. Het voorgaande in dit artikel bepaalde laat onverlet de toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 7:24 BW in geval er sprake is van een consumentenkoop. In geval van consumentenkoop gelden bij strijdigheid van voorgaande bepalingen met bepalingen die de wet dwingend oplegt, niet voorgaande bepalingen maar de dwingende wetsbepalingen met betrekking tot consumentenkoop.
Artikel 7. Verplichtingen van de klant
 1. De klant dient tijdig en op zijn kosten er voor te zorgen dat:
  1. Evema tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde
   goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en/of de door hem voor het werk te verschaffen gegevens;
  2. het werk binnen de normale werktijden van Evema en onder condities die voldoen aan de overheidsvoorschriften, waaronder de wettelijke veiligheidsvoorschriften, kan worden verricht;
  3. er aansluitingsmogelijkheden zijn ten behoeve van de voor het werk en de beproeving van het werk benodigde energie.
   De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de klant;
  4. de aansluiting van de installaties wordt aangevraagd op het (distributie)net van het desbetreffende energie (distributie)bedrijf respectievelijk op de diverse openbare transportnetten. De aansluitkosten zijn voor rekening van de klant. Evema geeft hiervoor aanwijzingen op zijn vakgebied;
  5. door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Evema behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk door Evema geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient klant Evema hiervan onverwijld in kennis te stellen;
  6. er een gebruikelijke CAR- verzekering of daarmee gelijk te stellen gebruikelijke verzekering door de klant wordt afgesloten en in stand wordt gehouden waarin Evema (met inbegrip van de door Evema eventueel ingeschakelde onderaannemer en hulppersoneel) alsmede verzekerde is opgenomen, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
 2. Indien de aanvang van de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvan klant verantwoordelijk is, dient de daaruit voor Evema voortvloeiende schade door klant te worden vergoed. Klant draagt er verder zorg voor dat er tijdig adequate en veilige hulpwerktuigen voor het verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen beschikbaar zijn. Klant zorgt er verder voor dat de plaats van uitvoering van het werk bereikbaar is, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk.
 3. De klant draagt het risico voor en draagt de schade van partijen die uit dat risico voortvloeit:
  1. de schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan;
  2. schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van de klant afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken;
  3. schade veroorzaakt door gebreken of fouten in de door hem verstrekte tekeningen, constructies, berekeningen, bestekken en uitvoeringsvoorschriften;
  4. ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen, hulpmaterialen en hulpzaken;
  5. schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen;
  6. het van Evema afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.
 4. De klant vrijwaart Evema voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens deze voorwaarden voor rekening van klant blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten. De klant vergoedt de schade aan Evema die het gevolg is van de verwezenlijking van een risico als vermeld in lid 3 van dit artikel.
 5. De klant staat Evema toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
Artikel 8. Betalingen
 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt als betalingsconditie in geval van koop van roerende zaken zonder aanvullende montage en/of installatiewerkzaamheden of in geval van het verrichten van diensten 14 dagen na factuurdatum. In geval van het verrichten van werk en/of aanvullende montage en installeerwerkzaamheden bij levering van gekochte zaken dient betaling als volgt te geschieden:
  1. 30% van de overeengekomen prijs 7 dagen na het geven van de opdracht;
  2. 30% van de overeengekomen prijs uiterlijk binnen 30 dagen na het verstrijken van 30 % van de tijdsduur van het werk, dan wel van de tijdsduur van de installeerwerkzaamheden.
  3. 30% van de overeengekomen prijs uiterlijk binnen 30 dagen na het verstrijken van 60 % van de tijdsduur van het werk dan wel van de tijdsduur van de installeerwerkzaamheden.
  4. 10% van de overeengekomen prijs uiterlijk binnen 30 dagen na oplevering van het werk, dan wel de voltooiing van de installeerwerkzaamheden.
 2. De klant is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. Klant is vanaf die datum tot de volledige betaling de wettelijke rente, dan wel in geval deze handelt in het kader van zijn beroep of bedrijf de wettelijke handelsrente, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten aan Evema verschuldigd over het nog onbetaalde factuurbedrag.
 3. Kosten die ontstaan doordat de klant in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te doen zijn, worden de klant extra in rekening gebracht en dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling van het meerwerk dient te geschieden conform artikel 9. Indien Evema ter incassering van haar openstaande vordering op de klant een derde inschakelt, dan
  is de klant tevens buitengerechtelijke incassokosten aan Evema verschuldigd. Deze incassokosten bedragen ten minste 15 % van het door de klant verschuldigde openstaande factuurbedrag, te vermeerderen met een bedrag van minimaal € 80,– voor elke brief die deze derde ter incassering aan de klant verzendt. Indien en voor zover op grond van de vigerende regelingen en/of bepalingen een hoger bedrag aan incassokosten door de klant is verschuldigd, zal de klant dat hogere bedrag aan Evema zijn verschuldigd.
 4. Evema is na verloop van de in dit artikel genoemde termijnen van 14 dagen hierboven bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag.
Artikel 9. Meer- en minderwerk
 1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats in geval van:
  1. bestekwijzigingen;
  2. afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
  3. in de gevallen als in deze voorwaarden is bepaald;
  4. in alle gevallen waarin de klant opdracht geeft tot wijziging aan het te
   verrichten werk en/of opdracht geeft tot het verrichten van meer of ander
   werk c.q. werkzaamheden dan aanvankelijk is overeengekomen en Evema deze heeft uitgevoerd.
 2. Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn.
 3. Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening. Indien het totaal van het minderwerk het meerwerk overtreft, heeft Evema recht op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen die totalen. Meerwerk wordt niet uitgevoerd dan na schriftelijk daartoe verkregen opdracht welke van klant, welke door Evema schriftelijk wordt geaccordeerd.
Artikel 10. Overmacht
 1. Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden, die Evema bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet uitvoerbaar is, is Evema niet aansprakelijk voor de alsdan door klant geleden en nog te lijden schade. Partijen hebben alsdan het recht elkaar voor te
  stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
 2. Als de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen ieder het recht -behoudens het bepaalde lid 4 van dit artikel- de overeenkomst te ontbinden. Klant is in dat geval gehouden aan Evema de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.
 3. Indien de overeenkomst door overmacht als in lid 1 slechts gedeeltelijk niet kan worden nagekomen, kan slechts voor het niet uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
 4. In geval van tijdelijke overmacht zal klant Evema nog gedurende redelijke termijn na de overeengekomen datum van levering gelegenheid moeten geven haar verplichtingen alsnog na te komen, tenzij dat in redelijkheid van klant niet kan worden verlangd. Na genoemde termijn kan de overeenkomst op verzoek van de meest gerede partij ontbonden worden verklaard.
Artikel 11. Oplevering
 1. Het door Evema te verrichten werk is opgeleverd:
  1. indien Evema aan de klant bericht dat het werk is voltooid;
  2. indien klant het werk vroegtijdig in gebruik neemt;
 2. Kleine gebreken die binnen de garantietermijn kunnen worden hersteld en het functioneren van het werk niet beïnvloeden, staan aan oplevering niet in de weg.
Artikel 12. Ontbinding
 1. Evema is bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling het werk te schorsen, leveringen en het verrichten van diensten te staken en/of het te verrichten werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de klant:
  1. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
  2. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsverzoek van klant is ingediend;
  3. indien klant in de nakoming van een verplichting jegens Evema is tekortgeschoten dan wel het voor Evema voorzienbaar is dat
   klant daarin zal tekortschieten.
 2. Evema is alsdan niet tot enige schadevergoeding of garantie gehouden. Evema heeft in die gevallen de vorderingen op klant direct volledig opeisbaar.
Artikel 13. Bijzondere bepalingen
 1. Bijzondere bepalingen met betrekking tot Onderhouds, meldkamer en/of breedbandcontracten, telefoonabonnementen en alarmdoormelding contracten.
  1. Dit artikel bevat een aantal bijzondere bepalingen met betrekking tot onderhoud, meldkamer en/of breedbandcontracten, telefoonabonnementen en alarmdoormelding contracten. Op die contracten zijn alle overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. Bij eventuele tegenstrijdigheid prevaleren deze bijzondere bepalingen.
  2. Evema is slechts gehouden tot het verrichten van onderhoud en/of telefoonverbindingen tot stand te brengen en/of alarmmeldingen aan een meldkamer door te melden, indien en voor zover partijen daartoe schriftelijk het verrichten van die diensten door Evema ten behoeve van de klant uitdrukkelijk met elkaar zijn overeengekomen.
 2. In geval partijen een overeenkomst als in lid 1 van dit artikel vermeld een onderhoudsovereenkomst met elkaar aangaan, spant Evema zich – voor zover redelijkerwijze van haar kan worden verwacht – naar vermogen in om het onderhoud of andere dienst te verrichten en om eventuele storingen op te heffen.
 3. Evema is bevoegd deze onderhoud of andere diensten onderhoudswerkzaamheden op afstand te verrichten door middel van via telecommunicatie aangebrachte voorziening die is verbonden met de installatie.
 4. Op de bijzondere overeenkomsten als in dit artikel onder 1 vermeld, zijn deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. Evema is echter slechts verantwoordelijk voor hetgeen zij contractueel met klant uitdrukkelijk heeft vastgelegd. Evema is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de afwikkeling van een melding door de meldkamer, nadat Evema voor doormelding heeft zorg gedragen. De klant dient met de meldkamer een afzonderlijke overeenkomst aan te gaan, waar Evema geheel als contractspartij buiten staat en voor de uitvoering waarvan Evema niet verantwoordelijk of aansprakelijk is. Bij het tot stand brengen van telefoonverbindingen is Evema enkel gehouden om de klant in verbinding te brengen met een telecommunicatieaanbieder, waarna de klant afzonderlijk met die telecommunicatieaanbieder een overeenkomst dient aan te gaan. Evema is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst door de telecommunicatieaanbieder, nadat Evema voor het tot stand brengen van de verbinding heeft zorg gedragen.
 5. Betalingen van de facturen dienen plaats te vinden in het kader van verrichte diensten dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum.
 6. Opzegging van de deze overeenkomsten vermeld in dit artikel onder lid 1 tot het verrichten van onderhoud door de klant dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 14. Geschillen
 1. Geschillen tussen een klant en Evema worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter te Zutphen, tenzij de wet dwingend de bevoegdheid aan een andere rechter voorschrijft.

Op de overeenkomsten die Evema sluit is Nederlands recht van toepassing.